پاسخ به: معنی Make a long story short

#3027

عبارت To make a long story short بیشتر به همین شکل در داخل جمله استفاده می شود و نه به عنوان فعل برای انجام دادن کاری و معادل معانی زیر می باشد:

To make a long story short

To cut a long story short (British)

Long story short (informal)

مخلص کلام، مخلص کلام اینکه …، (سخن کوتاه کردن)،سرتان را درد نیاورم …، خلاصه کلام …، در یک کلام …

مثال:

Long story short: she sold the painting. (cambridge)

خلاصه کلام: نقاشی را فروخت.

To make a long story short, I ran into Tony and we decided to go to the game together. (gingersoftware)

مخلص کلام، رفتم سراغ تونی و تصمیم گرفتیم که با هم بریم به بازی.

To make a long story short, they decided to get back together for the sake of the kid and are now doing pretty good. (theidioms)

خلاصه کلام اینکه آنها تصمیم گرفتند که به خاطر بچه به پیش هم برگردند و حالا نیز خوب با هم زندگی می کنند.