پاسخ به: معادل فارسی Computed tomography (CT)

#3033

معادل فارسی Computed tomography (CT):

Computed tomography (CT)

مقطع نگاری رایانه ای، پرتونگاری مقطعی محاسبه ای، توموگرافی رایانه‌ای، سی تی اسکن