پاسخ به: معنی فارسی heavy smoker

#3036

معنی اصطلاح heavy smoker در زبان فارسی:

heavy smoker

سیگاری قهار، سیگاری حرفه ای، کسی که به شدت سیگار می کشد