پاسخ به: ما از این شانسا نداریم به انگلیسی

#3046

برای بیان عبارت « ما از این شانسا نداریم » (ما از این شانس ها نداریم) به انگلیسی می توان زا معادل زیر استفاده کرد:

no such luck

ما از این شانسا نداریم (ما از این شانس ها نداریم)، به ما نیومده، همچنین شانسی نداریم (همچین شانسی نداریم)

مثال:

A: Have you got Sunday off?

B: No such luck.

آ: یکشنبه تعطیل هستی؟ ب: از این شانسا ندارم