پاسخ به: معنی mark my words

#3048

این برای برای بیان این است که اتفاقی حتما در آینده خواهد افتاد. عبارت mark my words یا you mark my words را به فارسی می توان اینگونه ترجمه کرد:

(you) mark my words

این خط این نشان (این خط این نشون)، به حرف من خواهی رسید (به حرفم میرسی)، حالا ببین کی گفتم

مثال:

He’ll cause trouble – you mark my words!

او دردسر درست می کند – این خط این نشان!

Mark my words, that car will break down on the way there.

این خط این نشان (ببین کی گفتم)، این ماشین در مسیر خراب خواهد شد.