پاسخ به: معنی at gunpoint به فارسی

#3062

معنی at gunpoint به فارسی:

At gunpoint

با تهدید اسلحه، به زور اسلحه، با تهدید تفنگ

مثال:

The family were held at gunpoint for an hour while the men raided their house.

آن خانواده در زمان حمله مردان به خانه شان، با تهدید اسلحه به مدت یک ساعت نگه داشته شدند.