پاسخ به: تومور مغزی به انگلیسی

#3064

تومور مغزی به انگلیسی همراه تلفظ:

Brain tumor

US /ˈtuː.mər/ (آمریکایی: تومِر), /ˈtʃuː.mər/ (بریتانیایی: تیومِر)

تومور مغزی

مثال:

They found a brain tumor in her head.

آنها در سرش یک تومور مغزی پیدا کردند.