پاسخ به: معنی speak of the devil

#3068

این اصطلاح زمانی به کار برده می شود که در مورد کسی حرف بزنید و او در همان حین به نزد شما بیاید و در جمع حاضر شود. معنی و معادل اصطلاح speak of the devil در فارسی:

speak of the devil / Talk of the devil

چه حلال زاده! ، ذکر خیرش بود و سر و کله اش پیدا شد، حلال زاده آمد (حلال زاده اومد)

مثال:

Did you hear what happened to Anna yesterday – oh, speak of the devil, here she is.

شنیدی دیروز چه اتفاقی برای آنا افتاد – وای، چه حلال زاده، اینم از خودش.