پاسخ به: با کسی سرد برخورد کردن به انگلیسی

#3070

برای بیان عبارت « سرد برخورد کردن » می توان از اصطلاح زیر استفاده کرد:

Give someone the cold shoulder

با کسی سر برخورد کردن، با سردی رفتار کردن، با سردی استقبال کردن، چندان محل نگذاشتن، بی محلی کردن، بی اعتنایی کردن

مثال:

I thought she really liked me, but the next day she gave me the cold shoulder.

فکر می کردم او خیلی من را دوست دارد اما روز بعد با سردی با من برخورد کرد (به من چندان محل نگذاشت).