پاسخ به: معنی و تلفظ objection در دادگاه

#3074

معنی و تلفظ کلمه همراه با معنی حقوقی این کلمه:

objection /əbˈdʒɛkʃ(ə)n/ (اِبجِکشِن)

1. ایراد، اعتراض 2. با بیان این کلمه در دادگاه: اعتراض دارم! (حقوق و دادگاه)

مثال:

They have raised no objections to the latest plans.

هیچ ایرادی (اعتراضی) را به آخرین طرح ها وارد نکرده اند.