پاسخ به: معنی اصطلاح Bite the bullet

#3079
مهری

جام زهر را سر کشیدن، جام زهر را بالا کشیدن