پاسخ به: معنی اصطلاح miss the boat

#3081

معنای دقیق اصطلاح miss the boat به فارسی:

Miss the boat

فرصت را از دست دادن، از غافله عقب ماندن (افتادن)

مثال:

There were tickets available last week, but he missed the boat by waiting till today to try to buy some.

هفته قبل بلیط (برای تهیه) در دسترس بود اما او فرصت اقدام برای خرید چند بلیط را به خاطر صبر کردن تا امروز از دست داد.