پاسخ به: چطور بگیم: خوب بخوابی

#3087

برای بیان عبارت « خوب بخوابی » در مکالمه انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Sleep well

خوب بخوابی

Sweet dreams

خواب های خوش بیبنی (خوابای خوش ببینی)