پاسخ به: معادل فارسی time flies

#3095

معنی time flies به فارسی:

Time flies

زمان می گذرد

زمان زود می گذرد (زمان زود میگذره)

زمان چقدر زود می گذرد (زمان چقدر زود میگذره)