پاسخ به: Represent به فارسی

#3097

بله، در این متن represent به معنای تشکیل دادن می باشد. پس ترجمه متن تخصصی پزشکی فوق به صورت زیر خواهد بود:

The intracellular fluid represents about two-thirds of TBW (40% of body weight), and the extracellular fluid (ECF) represents one-third.

مایع بین سلولی تقریباً دو سوم از آب کل بدن (چهل درصد از وزن بدن) و مایع خارج سلولی یک سوم آن را تشکیل می دهد.