پاسخ به: معادل صلیب سرخ به انگلیسی

#3099

صلیب سرخ که یک سازمان خصوصی و غیر دولتی بشر دوستانه است، به انگلیسی:

Red cross

صلیب سرخ

International Committee of the Red Cross (ICRC)

کمیته بین المللی صلیب سرخ (که به اختصار ICRC گفته می شود)