پاسخ به: کلمه پرسشی how popular

#3104

بله، در جایگاه خود قرار گرفته است. جمله واره پرسشی How popular جزوی از کلمات پرسشی wh دار (در میانه جمله به عنوان حرف ربط) می باشد مانند How long و How tall و … .

It’s surprising to realize how popular fast food has become.

جالب است، بدانید که فست فود چقدر محبوب شده است.

How popualr is Donald Trump?

دونالد ترامپ چقدر محبوب است؟ (دونالد ترامپ چقدر محبوبیت دارد؟)