پاسخ به: Takeaway resturant

#3107

بیان takeaway restaurant درست نیست چون در بریتانیایی خود takeaway معنای رستوران هم می دهد. برای درک تفاوت ها و همچنین استعمال کلمات در لهجه و فرهنگ آمریکایی و بریتانیایی، لطفاً به نکات زیر توجه کنید.

Takeaway (انگلیسی بریتانیایی)

1. غذایی که رستوران برای بیرون بردن و نه خوردن در محل رستوران به مشتری می دهد، غذای بیرون بر

2. رستورانی که غذاهای خود را برای بردن به مشتریان می دهد و محلی برای خوردن غذا در آنجا تدارک ندیده است.

3. بردنی (صفتی مورد استفاده فقط در مورد غذا)

Takeout (انگلیسی آمریکایی)

1. غذایی که رستوران برای بیرون بردن و نه خوردن در محل رستوران به مشتری می دهد، غذای بیرون بر

takeout restaurant

رستوران دارای غذای بیرون بر

Fast food

غذای حاضری، فست فود، غذایی که سریع آماده می شود، ماحضر

fast food فقط به غذایی که سریع آماده می شود گفته می شود و ارتباطی به خوردن یا نخوردن غذا در محل رستوران و یا خارج از آن ندارد.