پاسخ به: معنی act your age

#3114

معنی و معادل اصطلاح انگلیسی act your age در فارسی:

Act someone’s age

به اندازه سن خود رفتار کردن، مطابق سن خود رفتار کردن

Act your age

به اندازه سنت رفتار کن، مطابق سن و سالت رفتار کن، از سن و سال خودت خجالت بکش (از سن و سالت خجالت بکش)

مثال:

Stop being silly and act your age!

دیوانه بازی را تمام کن و مطابق سن خود رفتار کن!