پاسخ به: من پایه هستم به انگلیسی

#3119

بله، معادل خوبی برای بیان محاوره ای و عامیانه جمله « من پایه هستم » به انگلیسی وجود دارد:

I’m up.

من پایه هستم ( پایه ام )، حاضرم همراه شوم

توجه داشته باشید برای گفتن من پایه ام گاهی از down هم استفاده می شود.

I’m down.

من پایه ام.

مثال محاوره ای:

A: Anyone up for a game of cards? B: I’m up for it!

آ: کسی برای ورق بازی پیایه است؟ ب: من پایه ام واسه اینکار!

Friend: We’re going to Central Park. You down?

Me: Yeah, I’m down.

دوست: ما داریم میریم سنترال پارک. پایه ای؟

من: آره، من هم پایه ام.