پاسخ به: معنی it has to be them

#3122

از عبارت It has to be … می توان در جاهای مختلفی با معنی « باید … باشد یا باشند » استفاده کرد.

معنی جمله it has to be them به فارسی:

It has to be them.

باید آنها باشند.

مثال دیگر:

It had to be you! But Alex was there.

باید تو می بودی! اما الکس آنجا بود.