پاسخ به: چطور have to و has to را سوالی کنیم؟

#3124

جمله مثبت، منفی و سوالی برای فعل کمکی have to / has to در گرامر و دستور زبان انگلیسی به شکل زیر خواهد بود. برای پاسخ به سوال خود با انگلیش تیم همراه باشید.

جملات مثبت برای فعل کمکی have to / has to:

در جمله مثبت برای ضمایر I/You/We/They از have to و برای ضمایر He/She/It از has to استفاده می کنیم. مثال:

I have to get up early.

من باید زود بلند شوم.

جملات منفی برای فعل کمکی have to / has to:

در جمله منفی برای have to از don’t یا do not و برای has to از doesn’t یا does not استفاده می کنیم. مثال:

I don’t have to get up early.

من نباید زود بلند شوم.

جملات سوالی یا پرسشی برای فعل کمکی have to / has to:

در جمله منفی برای have to از do و برای has to از does استفاده می کنیم. مثال:

Do I have to get up early?

آیا من باید زود بلند شوم؟