پاسخ به: بچه نباش به انگلیسی

#3128

برای بیان عبارت « بچه نباش » در مکالمه و محاوره روزمره انگلیسی می توان از عبارت معادل زیر استفاده کرد:

Don’t be childish!

بچه نباش!

Don’t be so childish!

بچه نباش! خیلی بچه نباش!