پاسخ به: همه چی خوب پیش میره به انگلیسی

#3130

برای بیان همه چی خوب پیش میره به انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

everything’s going good.

همه چیز خوب پیش می رود (همه چی خوب پی میره)