پاسخ به: معنی Give a hint

#3132

معنی عبارت give a hint به فارسی:

Give a hint (give someone a hint)

یک اشاره ای کردن، نشانه ای به کسی دادن (برای حدس یک جواب)، یک راهنمایی کردن (برای حدس یک جواب)

مثال:

A: I can’t guess it. Give me a hint.

B: Of course, I’ll give you a hint.

آ: نمی تونم حدس بزنم. یه راهنمایی کن (یه نشانه ای رو به من بگو که بتونم حدس بزنم)

ب: البته، یه راهنمایی می کنم

Did she give you any hints about where she was going? (Cambridge)

او هیچ اشاره ای نکرد که کجا می رود؟