پاسخ به: معنی عبارت it sucks به فارسی

#3142

معنی و ترجمه عبارت it sucks یا that sucks به فارسی:

It sucks (that sucks)

افتضاحه (افتضاح است)، مزخرفه (مزخرف است)، بیخوده (بی خود است)

مثال های دیگر از این عبارت:

It totally sucks

کاملاً مزخرفه، کاملاً افتضاحه، خیلی بیخوده

This really sucks

این واقعاً افتضاحه، این واقعاً مزخرفه، واقعاً بی خوده