پاسخ به: چطور به انگلیسی بگیم چشمم ضعیفه

#3144

برای بیان جمله « چشمم ضعیفه » به صورت محاوره ای و عامیانه در انگلیسی می توان از جملات زیر استفاده کرد:

I have poor eyesight.

چشم من ضعیف است (چشمم ضعیفه)

I have bad eyesight.

چشم من ضعیف است (چشمم ضعیفه)، دیدم بده