پاسخ به: پشتت رو به من نکن به انگلیسی

#3150

برای گفتن « پشتت رو به من نکن » در مکالمه انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

Don’t turn your back on me

به من پشت نکن، پشتت رو به من نکن (پشت خود را به من نکن)

فعل مورد استفاده:

Turn someone’s back on someone or something

به چیزی یا کسی پشت کردن، بی اعتنایی کردن، بی میلی کردن

مثال:

It’s clear that the company has turned its back on customers.

واضح است که شرکت به مشتریان پشت کرده است.