پاسخ به: معنی جمله you were missed

#3153

ترجمه و معنی جمله you were missed به فارسی که برای بیان اینکه شما دوست داشته بودید که کسی در مهمانی و یا مکانی خاصی حضور داشته باشد که این اتفاق رخ نداده است:

You were missed

جات خالی بود (جای تو خالی بود)

مثال:

My colleague: Oh, I heard that you had gone to Paris, did you have fun there?

Me: Yes, and you were missed.

My colleague: oh, thanks. (hinative)

همکار من: شنیدم که به پاریس رفته بودی، آنجا به تو خوش گذشت؟

من: بله، جای تو خالی بود.

همکار من: ممنون.