پاسخ به: از گرسنگی دارم می میرم به انگلیسی

#3157

برای بیان « از گرسنگی دارم می میرم » (دارم از گرسنگی می میرم) به انگلیسی محاوره ای می توان از عبارات و جملات زیر استفاده کرد:

I’m starving

از گرسنگی دارم می میرم، خیلی گرسنه هستم

I could eat a horse

می توانم (از گرسنگی) یک اسب را بخورم، میتونم یه اسب رو درسته بخورم