پاسخ به: All about به فارسی

#3161

معنی all about در جمله مذکور که بعد از فعل prance قرار گرفته، بدون مثال است. در صورت قرارگیری بعد از افعال to be و یا افعالی شبیه به hear یا know می توان از معانی توضیح داده شده در ادامه استفاده کرد.

پیشنهاد می شود جمله را چک کنید و از صحت آن مطئن شوید. در صورت درست بودن می توان معنی زیر را از این جمله استخراج کرد:

He pranced all about in the chilly air , leaving hoofprints in the snow.

(اسب مذکر) تماماً در هوای سرد و سوزناک یورتمه می رفت و روی برف ردپای خود را به جا می گذاشت.

(اگر انسان در متن مد نظر بود با تکبر راه رفتن به جای یورتمه رفتن)

معنی All about:

در مورد معنی all about به طور کلی به شکل زیر ترجمه و معنی می گردد:

(be) all about

کل داستان (بحث ها و …) در مورد … بودن، کل مسئله در مورد … بودن، مسئله مسئله‌ی … است، همه اش در مورد … بودن

مثال:

It’s all about money.

همه اش در مورد پول است، مسئله مهم پول است، مسئله مسئله‌ی پول است (کل ماجرا در مورد پول است)

معانی دیگر All about که در مکالمه عامیانه بیشتر کاربرد دارد:

(be) all about

خیلی مشتاق چیزی یا کسی بودن، کسی یا چیزی را دوست داشتن

مثال:

A: You like pizza? B: Yeah, I’m all about pizza.

آ: پیتزا دوست داری؟  ب: پیتزا خیلی دوست دارم.