پاسخ به: تاری دید به انگلیسی

#3165

اصطلاح پزشکی « تاری دید » به انگلیسی:

Blurred vision

/bləːrd ˈvɪʒ(ə)n/ (بلِرد ویژِن)

تاری دید

مثال:

Blurred vision refers to a lack of sharpness of vision resulting in the inability to see fine detail.

تاری دید به عدم وضوع دید گفته می شود که منجر به عدم توانایی در دیدن صحیح و کامل جزئیات می گردد.