پاسخ به: Preparatory school

#3167

برای درک استفاده معنای آمریکایی و بریتانیایی از این نام به توضیحات زیر توجه کنید:

preparatory school

UK /prɪˈpær.ə.tər.i ˌskuːl/(بریتانیایی: پری پَرِتِری اسکول)

US /prɪˈper.ə.tɔːr.i ˌskuːl/ (آمریکایی: پری پِرِتُری اسکول)

prep school یا prep (مخفف)

بریتانیا: مدرسه خصوصی برای آماده سازی دانش آموزان برای ورود به مقطع ابتدایی و دبستان، پیش دبستان، مدرسه پیش دبستانی، مدرسه آمادگی

آمریکا: مدرسه معمولاً خصوصی برای آماده سازی دانش آموزان (بالای 11 سال) برای ورود به کالج و دانشگاه، پیش دانشگاهی