پاسخ به: Head back به فارسی

#3178

معنی و ترجمه فعل ترکیبی head back به فارسی:

Head back

شروع به برگشتن کردن، برگشتن، بازگشتن، بازگشت کردن

مثال:

Oh wow, it’s already time for us to head back?

عجب، وقتش رسیده که ما برگردیم؟

We better head back to school.

ما بهتره برگردیم به مدرسه.

I walked to the end of the street and then headed back home.

تا انتهای خیابان راه رفتم و بعد به سمت خانه برگشتم.

This is far enough. Let’s head back.

به ندازه کافی دور شدیم. بیا برگردیم.