پاسخ به: معنی fired در you’re fired

#3180

پیش از ترجمه و معنی fired در جمله You’re fired به معانی کلمه fire در زیر توجه کنید:

fire /ˈfʌɪər/ (فایِر)

1. آتش گشودن، شلیک کردن 2. شلیک شدن 3. اخراج کردن (غیر رسمی) 4. راه انداختن (موتور و … که با استفاده از حرارت کار کند) 5. آتش درست کردن، آتش کردن (اجاق و …) 6. آتش 7. حس سوزش 8. شلیک 9. انتقاد شدید

پس معنی جمله به شکل زیر خواهد بود:

You’re fired!

تو اخراجی! (بیشتر در انگلیسی آمریکایی)

مثال های دیگر:

Seven people were wounded when soldiers fired rubber bullets to disperse crowds.

زمانی که سربازان گلوله های پلاستیکی را برای پراکنده کردن جمعیت شلیک کردند،هفت نفر زخمی شدند.