پاسخ به: مغز استخوان به انگلیسی

#3182

معادل عبارت پزشکی « مغز استخوان » به انگلیسی:

Bone marrow

UK /bəʊn ˈmærəʊ/ (تلفظ انگلیسی: بُن مَرُ)

US /ˈbəʊn mer.oʊ/ (تلفظ آمریکایی: بُن مِرُ)

مغز استخوان

مثال:

Bone marrow transplant

پیوند مغز استخوان