پاسخ به: Schnlitzer-Murphys به فارسی

#3193

خواهش می کنم آقا سینای گرامی، ولی قرار نیست هر چیزی را انگلیسی فرض و معنی کنیم.

این عبارت اسم شخص یا مکانی است. به این دلیل که حروف اول با حروف بزرگ نوشته شده اند.