پاسخ به: معنی اصطلاح Time is of the essence

#3200

معنی اصطلاح Time is of the essence به فارسی که یک معنی عمومی دارد و یک معنی خاص در قسمت حقوق و قانون از جمله استفاده در متن قراردادهای حقوقی و قانونی.

Time is of the essence

1. زمان بسیار مهم است، زمان حیاتی است 2. زمان اصل محسوب می شود، زمان در ذات قرارداد است، زمان جزو شروط اساسی است – یعنی در صورت رعایت نشدن زمانبندی قرارداد و … نقض شده یا آسیب خواهد دید (حقوقی و مواد قانونی در قراردادها)

مثال:

When a patient is experiencing severe chest pain, time is of the essence to institute measures to reestablish coronary blood flow and avoid further cardiac ischemia.

وقتی بیمار درد شدیدی را در قفسه سینه حس می کند، زمان برای انجام اقدامات برای احیای جریان خون کرونر قلب و ایسکمی قلبی بیشتر، حیاتی است.

“You have until the end of July to finish the job, and time is of the essence,” proclaimed the site manager to his team of construction workers.

مدیر پایگاه به تیم کارگران ساخت و ساز خود گفت: برای اتمام کار تا پایان ماه جولای وقت دارد و زمان جزو شروط قرارداد است (زمان حیاتی است).