پاسخ به: معنی I’m wrecked در مکالمه روزمره

#3202

معنی I’m wrecked در مکالمه عامیانه و محاوره ای زبان انگلیسی:

I’m wrecked

داغونم، خیلی داغون هستم، خیلی خسته ام (هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی)