پاسخ به: مشکلات بینایی به انگلیسی

#3204

عبارت و اصطلاح پزشکی « مشکلات بینایی » به انگلیسی:

vision problems

مشکلات بینایی

مثال:

Blurred vision is one of the most common adult vision problems.

تاری دید یکی از مشکلات بینایی رایج در بزرگسالان است.