پاسخ به: Schnlitzer-Murphys به فارسی

#3208

خواهش می کنم. ابداً نیازی به عذرخواهی نیست. ما اینجا هستیم تا به هر سوالی از طرف شما و مخاطبان انگلیس تیم پاسخ بدیم.