پاسخ به: مونث و مذکر به انگلیسی

#3211

معنی و ترجمه « مؤنث » و « مذکر » به انگلیسی همراه تلفظ این کلمات:

male /meɪl/ (مِیل)

1. مذکر، نر 2. نرینه (گیاه)، مردانه

female /ˈfiːmeɪl/ (فیمِیل)

1. مونث (مؤنث)، ماده 2. زنانه

مثال:

A male giraffe

یک زرافه نر

What percentage of the adult male population is unemployed?

چه درصدی از جمعیت مذکر بزرگسال بیکار است؟

A herd of female deer

گله ای از گوزن های ماده