پاسخ به: CV line به فارسی

#3213

CV line در صورتی که با توجه به متن مربوطه (متن پزشکی مربوط به قلب و عروق) مخفف Central venous line باشد:

Central venous line

لوله ورید مرکزی، کاتتر ورید مرکزی

Central venous catheter

کاتتر وریدی مرکزی، کاتتر ورید مرکزی، سوند ورید مرکزی