پاسخ به: I’m stuffed تو محاوره یعنی چی؟

#3218

معنی عبارت I’m stuffed در محاوره روزمره و مکالمه عامیانه انگلیسی:

I’m stuffed

سیر سیرم، تا خرخره پرم، جا ندارم (فقط برای غذا)، دارم می ترکم (فقط در زمان سیری بیش ازحد)