پاسخ به: دست انداختن کسی به انگلیسی

#3224

برای بیان عبارت دست انداختن کسی (به حالت شوخی) یا همان سر کار گذاشتن یا مسخره کردن می توان از عبارت های معادل زیر استفاده کرد:

Pull someone’s leg

کسی را دست انداختن

Tease /tiːz/ (تیز)

دست انداختن، سر کار گذاشتن، شوخی کردن

Make fun of

کسی را مسخره کردن، کسی را تمسخر کردن

Play a trick on someone / play a joke on someone

کلک زدن کسی، شوخی کردن با کسی، سر کار گذاشتن کسی

مثال:

Stop pulling my leg – you didn’t have lunch with Bono!

من رو دست ننداز! تو با بونو نهار نخوردی!

I was just teasing, I didn’t mean to upset you.

داشتم فقط سر کارت می ذاشتم، نمی خواستم ناراحتت کنم.

The other children were always making fun of him because he was fat and wore glasses.

چون او چاق و عینکی بود و بچه های دیگر همیشه در حال مسخره کردن او بودند.