پاسخ به: دست انداختن کسی به انگلیسی

#3225
وحید

Are you kidding me?

Are you joking me?

شوخیت گرفته؟ داری مسخره می کنی؟ داری اذیت میکنی؟ داری سر به سرم می ذاری؟ با من شوخی می کنی؟