پاسخ به: به روش خود به انگلیسی

#3232

برای بیان « به روش خود » به انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

In someone’s own way

به روش خود

In your own way

به روش خودت

In his own way

به روش خودش

مثال:

No, I’m not great at accounting, but I do have a lot of business experience, so I think I can help you guys in my own way. (thefreedictionary)

نه، حسابداری من عالی نیست اما تجربه زیادی از تجارت دارم، فکر می کنم که بتوانم به روش خودم به شما کمک کنم.