پاسخ به: Cheer به فارسی

#3234

معنی و ترجمه اسم و فعل Cheer به فارسی با تلفظ:

cheer

UK /tʃɪər/ (تلفظ بریتانیایی: چی یِر) US /tʃɪr/ (چیر)

1. هورا کشیدن (برای کسی)، هلهله کردن 2. هورا، فریاد شادی یا تشویق 3. دلخوشی، سرمستی 4. دلخوشی دادن، دلخوش کردن، شاد کردن، سرمست کردن 5. شاد شدن، سرمست شدن

ترجمه جمله فوق به فارسی:

The prisoners suddenly cheered with happiness.

زندانیان ناگهان از شادی سرمست شدند.

زندانیان ناگهان بانگ شادی سر دادند. (از سر ذوق و شوق فریاد کشیدند)