پاسخ به: چطور بگیم آروم تر صحبت کن

#3239

برای اینکه از کسی بخواهیم آرام تر صحبت کند و شمرده تر حرف بزند می توان از جمله زیر استفاده کرد:

Could you please talk slower?

می توانید آهسته تر صحبت کنید؟ (ممکن است آرام تر حرف بزنید؟)