پاسخ به: معنی So far so good

#3242

ترجمه و معنی اصطلاح So far so good به فارسی:

So far so good

تا اینجا که خوب پیش رفته است، تا اینجای کار همه چیز خوب است (تا اینجا که همه چی خوبه)، تا اینجا که همه چیز رو به راه است (تا اینجا همه چی رو براهه)، تا این لحظه که اوضاع خوبه

مثال:

A: How’s the job going? B: So far so good. (Oxford Languages)

آ: کار چطور پیش میره؟ ب: تا اینجا که همه چی خوبه